fbpx

Ftesë për ofertim për auditim të jashtëm të AFK-së për vitin 2023

By: admin0 comments

Nr.referencës 03/23

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që të ofertojnë për Auditimin e Jashtëm të AFK-s për vitin 2023

Ofertuesit duhet të dorëzojnë dokumentacionin në vijim:

 • Dokumentet e regjistrimit;
 • Letrën e propozimit;
 • Listën e auditorëve që do të bëjnë auditimin e jashtëm në AFK;
 • CV-të e auditorëve që do të bëjnë auditimin e jashtëm në AFK;
 • Referencat;
 • Afati i fundit për përfundimin e aktiviteteve të auditimit 15.02.2024
 • Afati i fundit për pranimin e raportit final 22.03.2024 Letra e propozimit duhet të përmbajë:
 • Planin gjeneral të Auditimit ( kohëzgjatjen) ( në teren, jashtë tereni);
 • Afatin kohor të propozuar;
 • Kërkesa për dokumentacionet që duhet të përgatiten paraprakisht dhe në vend të ngjarjes;
 • Tarifat ;
 • Pagesat;
 • Informata tjera; Ofertat duhet të dërgohen ekskluzivisht me postë, në zarf të mbyllur të shënuar si” OFERTË PËR AUDITIM TË JASHTËM”, “TË MOS HAPET”, ne adresën Rruga “Lidhja e Prizrenit” Nr. 1 Pejë 30000. Ofertat e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen,ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen. Afati i fundit për pranimin e ofertave është 19.05.2023 ora 16:00.

Call for bids for external audit of AFK for year 2023

Reference number:03/23

Agency for Finance in Kosovo (AFK), a successful Microfinance Institution, calls all External Audit Companies to submit their offers for external audit of AFK for year 2023

The following documents need to be submitted by bidder:

 • Registration papers;
 • Proposal letter;
 • List of external Auditors that will perform external audit at AFK;
 • CVs of external Auditors that will perform external audit at AFK;
 • References;
 • Deadline for completion of external audit activities 15.02.2024;
 • Deadline for acceptance of final report 22.03.2024; Proposal letter must include:
 • General Audit plan ( duration (on site, off-site));
 • Suggested timeframe;
 • Requests on documentation to be prepared up front and on-site;
 • Fees;
 • Payments;
 • Other information; Bids have to be submitted through postal mail exclusively, in closed envelopes marked as: “BID

FOR EXTERNAL AUDIT CALL FOR PROPOSAL”, NOT TO BE OPENED”

Bids should be sent to the address of the Central Branch of AFK in Peja, “Lidhja e Prizrenit” Nr.1, 30000.

Offers submitted after the deadline are not accepted, while incomplete applications are rejected. Deadline for acceptance of bids is 19.05.2023 until 16:00 h.

Related post

Leave A Comment