fbpx

Shpallje për ofertë: Furnizimi i AFK-së me material për zyre

By: admin0 comments

Titulli I ofertës:  Furnizimi i AFK-së me material për zyre  
Data e hapjes për ofertim:  04.12.2020
Data e mbylljes për ofertim: 11.12.2020

Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha kompanitë shërbyese të interesuara të paraqesin ofertat e tyre për “Furnizim me material për zyre “

Kushtet e përgjithshme:

Oferta duhet të përmbaj informatat si në vijim:

  • Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe Çertifikata e numrit Fiskal.
  • Oferta financiare, çmimet e produkteve duhet të jenë me TVSH, të specifikuara dhe me detaje (foto).
  • Material për zyre,orendi për zyre, paisje teknologjike etj.
  • Referenca të tjera mbi punë të ngjashme.
  • Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku një muaj nga data e dorëzimit.

Kushtet dhe rregullat e tenderit:

  • Të githa ofertat origjinale të dërgohen të mbyllura në zarf në adresën e zyrës qendrore të AFK-së në Pejë: Rruga “Lidhja e Prizrenit “Nr.1, kodi postar 30 000, ose në e-mailin info@afkonline.org.
  • AFK nuk mban përgjegjësi për dëmtimin, humbjen apo mos pranimin e zarfeve.
  • AFK mban të drejtën për anulimin ose ndryshimin e këtij tenderi në çdo kohë.

Afati i fundit i pranimit të ofertave:  11.12.2020 ora 16:00.

Shkarko PDF