fbpx

Ftesë për ofertim: Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage”
Data e hapjes për ofertim:  15/02/2024
Data e mbylljes për ofertim:  01/03/2024

Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha kompanitë shërbyese të interesuara të paraqesin ofertat e tyre për tenderin e hapur “Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage”.

Agjencioni për financim në Kosovë – AFK është në kërkim të paisjeve teknologjike të IT-së, të llojit:

HPE MSA 1060 16Gb

Specifikat e ofertës:

MSA (Storage) duhen të jenë si e lartëcekur, pasiqë  janë vazhdimësi e lidhjes me paisjen ekzistuese. 

E preferuar është që kompania ofertuese  të jetë partner i prodhuesve HPE, sa I përket pjesës së integrimit të pajisjeve HPE, kompania ofruese duhet të jetë solution provider si dhe service deliver partner për prodhuesit e lartëcekur për tregun e Kosovës. PHPOE

 • Autorizim nga prodhuesi
 • Garancion 3 vjeqar nga prodhuesi
 • Implementimi të realizohet nga kompania e Autorizuar për shitje dhe implementim të shërbimeve për teritorin e Kosovës
 • Kompania ofertuese duhet të jetë partner për implementim dhe sherbime nga prodhuesi
 • Kompania duhet të ketë së paku:
 • 1 x Staf të çertifikuar nga prodhuesi për Storage të nivelit MASE
 • 1 x Staf të çertifikuar nga prodhuesi për Server të nivelit ASE\

Kompania duhet të jetë e çertifikuar me ISO Standarde adekuate për implementimin e projektit. Kompania duhet të plotësoj  së paku standardet :

 • ISO 9001
 • ISO27001

Kushtet e përgjithshme të ofertimit :

Oferta duhet të përmbaj informatat si në vijim:

 • Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe Çertifikata e numrit Fiskal.
 • Oferta financiare (çmimet duhet të jenë të specifikuara me TVSH)
 • Vlefshmëria e ofertës, së paku një muaj nga data e dorëzimit.

Kushtet dhe rregullat e ofertimit:

Të githa ofertat origjinale të dërgohen të mbyllura në zarf me mbishkrimin “ Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage në adresën e zyrës qendrore të AFK-së në Pejë: Rruga “Lidhja e Prizrenit “Nr.1, kodi postar 30 000.

Për informata shtesë mund të drejtoheni në emailin prokurimi@afkonline.org.

 • AFK mban të drejtën për anulimin ose ndryshimin e këtij tenderi në çdo kohë.

             Afati i fundit i pranimit të ofertave 01/03/2024 ora 16:00.