fbpx

Ftesë për ofertim: Auditim të jashtëm të AFK-së

By: admin0 comments

Nr. Referencës 05/24

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që të ofertojnë për Auditimin e Jashtëm të AFK-së për vitin 2024

Ofertuesit duhet të dorëzojnë dokumentacionin në vijim:

 • Dokumentet e regjistrimit;
 • Letrën e propozimit;
 • Listën e auditorëve që do të bëjnë auditimin e jashtëm në AFK;
 • CV-të e auditorëve që do të bëjnë auditimin e jashtëm në AFK;
 • Referencat;
 • Afati i fundit për përfundimin e aktiviteteve të auditimit 18.02.2025
 • Afati i fundit për pranimin e raportit final 25.03.2025

Letra e propozimit duhet të përmbajë:

 • Planin gjeneral të Auditimit ( kohëzgjatjen) ( në teren, jashtë terenit);
 • Afatin kohor të propozuar;
 • Kërkesa për dokumentacionet që duhet të përgatiten paraprakisht dhe në vend të ngjarjes;
 • Tarifat ;
 • Pagesat;
 • Informata tjera;

Ofertat mund të dorëzohen  me postë, në zarf të mbyllur të shënuar si “ OFERTË PËR AUDITIM TË JASHTËM”, në adresën Rruga “Lidhja e Prizrenit” Nr. 1 Pejë  30000 ose në formë të skenuar të dërgohet në emailin zyrtar info@afkonline.org.

Ofertat e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen.

Afati i fundit për pranimin e ofertave është 20.05.2024 ora 16:00.


Reference number:05/24

Agency for Finance in Kosovo (AFK), a successful Microfinance Institution, calls all External Audit Companies to submit their offers for external audit of AFK for year 2024.

The following documents need to be submitted by bidder:

 • Registration papers;
 • Proposal letter;
 • List of external Auditors that will perform external audit at AFK;
 • CVs of external Auditors that will perform external audit at AFK;
 • References;
 • Deadline for completion of external audit activities 18.02.2025
 • Deadline for acceptance of final report 25.03.2025

Proposal letter must include:

 • General Audit plan (duration ( on site , off-site));
 • Suggested timeframe;
 • Requests on documentation to be prepared up front and on-site;
 • Fees;
 • Payments;
 • Other information;

Bids can be submitted by mail, in a sealed envelope marked as “OFFER FOR EXTERNAL AUDIT”, to the address Street “Lidhja e Prizren” No. 1 Pejë 30000 or in scripted form to be sent to the official email info@afkonline.org.

Offers submitted after the deadline are not accepted, while incomplete applications are rejected.

Deadline for acceptance of bids is 20.05.2024 until 16:00.

Related post

Leave A Comment