fbpx

Ftesë për ofertim: ”Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së”

By: admin0 comments

Titulli I ofertës: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së”
Data e hapjes për ofertim: 16.05.2023
Data e mbylljes për ofertim: 30.05.2023

Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjithë Auditorët e Teknologjisë Informative -TI të interesuar të paraqesin ofertat e tyre për ”Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së”

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Vlerëson nëse veprimtaria në AFK zhvillohet në përputhje me politikat dhe procedurat e institucionit në departamentin e TI-së, si dhe nëse politikat dhe procedurat aktuale të IT-se janë te duhura për veprimtarin e IMF;
 • Vlerëson funksionimin e aplikacionit;
 • Vlerëson qeverisjen e TI-së;
 • Vlerëson operacionet e TI-së;
 • Vlerëson Vazhdimësinë e biznesit dhe rimëkëmbja nga katastrofa;
 • Vlerëson Sigurinë e informacionit;
 • Afati i fundit për pranimin e raportit final ( në gjuhën shqipe dhe angleze) me 22.01.2024.

Kriteret profesionale :

 • Te jetë i çertifikuar për Auditim te Sistemeve të TI-së ( CISA ose te ngjashme );
 • Te ketë se paku 2 vjet përvojë pune në auditim te proceseve te TI-së;
 • Diploma universitare në fakultetin e shkencave kompjuteri;ke
 • Te ketë njohuri të gjuhës angleze;

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Aplikimi duhet bërë përmes postës elektronike në adresen: info@afkonline.org duke vendosur si titull/subjekt “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI ”, dhe duke i bashkangjitur dokumentet si në vijim:

 • Letrën Motivuese;
 • CV;
 • Referencat që mbulojnë kërkesën për përvojë se paku 2 vjeçare në auditimin e TI-së;
 • Diplomën e kualifikimit me të lartë arsimor si dhe certifikatat përkatëse profesionale p.sh. CISA (të skanuara). Letër propozimi duhet te përfshijë edhe :
 • Planin e përgjithshëm të Auditimit (kohëzgjatja);
 • Kërkesën për dokumentacion që të jetë i përgatitur paraprakisht;
 • Tarifat;
 • Pagesat;
 • Informatat tjera

Afati i fundit i pranimit të aplikimeve: 30.05.2023 ora 16:00.

Invitation for offers: “Engagement of the Auditor with a specific task for the IT department”

Bid title: “Engagement of the Auditor with a specific task for the IT department”
Open date: 16.05.2023
Closing date: 30.05.2023

Agency for finance in Kosovo- AFK invites all interested IT Auditors to submit their bids for “Engagement of Auditor with specific duties for the IT department”

Duties and Responsibilities:

 • Assesses whether the AFK activity is conducted in accordance with the institution’s IT department policies and procedures, and whether current IT policies and procedures are appropriate for the MFI’s activity;
 • Evaluate the function of the apliccation;
 • Evaluate the IT governance;
 • Evaluate IT operations;
 • Evaluate the Business Continuity and disaster recovery;
 • Evaluate information Security;
 • The dead line of the final report sumbision ( in both albanian and english language) on 22.01.2024.

Professional Criteria:

 • Certified for auditing IT systems (CISA or similar) ;
 • Have at least 2 years’ experience in auditing IT processes;
 • University Degree in the Faculty of Computer Science;
 • Knowledge of English language; Deadlines and the way of competition:
 • The application should be made by e-mail to the address: info@afkonline.org by setting as title / subject “Engagement of the Auditor with a specific task for the IT department”, and by attaching the following documents:
 • CV
 • References covering the requirement of at least 2 years experience in IT audits;
 • Higher education qualification diploma and relevant professional certificates eg. CISA (Scanned); The proposal letter should also include;
 • Overall Audit Plan (Duration);
 • Request for documentation to be prepared in advance;
 • Fees;
 • Payments.
 • Other information

The deadline for acceptance of applications is 30.05.2023

Related post

Leave A Comment