fbpx

Ftesë për ofertë: Kontraktimi i shërbyesit për mirëmbajtjen (pastrimin) e zyreve të AFK-së

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: Kontraktimi I shërbyesit për mirëmbajtjen (pastrimin) e zyreve të AFK-së
Data e hapjes për ofertim: 26/11/2021
Data e mbylljes për ofertim: 08/12/2021


Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha kompanitë shërbyese të interesuara të paraqesin
ofertat e tyre për “Kontraktimi I shërbyesit për mirëmbajtjen e objekteve të AFK-së“


Kushtet e përgjithshme:


Oferta duhet të përmbaj informatat si në vijim:

• Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe Çertifikata e numrit Fiskal.
• Oferta financiare, që përfshinë produktet, planin e kryerjes së shërbimit dhe të tjera.
• Referenca të tjera mbi punë të ngjashme.
• Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku një muaj nga data e dorëzimit.


Kushtet dhe rregullat e tenderit:

• Të githa ofertat origjinale të dërgohen të mbyllura në zarf në adresën e zyrës qendrore të AFK-së
në Pejë: Rruga “Lidhja e Prizrenit “Nr.1, kodi postar 30 000, ose në degën e AFK-së në Prishtinë
Rr.Urban-Lagja Pejton


• AFK nuk mban përgjegjësi për dëmtimin, humbjen apo mos pranimin e zarfeve.
• AFK mban të drejtën për anulimin ose ndryshimin e këtij tenderi në çdo kohë.

Afati i fundit i pranimit të ofertave: 08.12.2021 ora 16:00.

Related post

Leave A Comment