Rreth nesh

Agjencioni për Financim në Kosovë, "AFK" është institucion mikrofinanciar jo bankar, i themeluar nga programi Mercy Corps për Zhvillimin e Ndërmarrjeve të Vogla.

Misioni i AFK-së në Kosovë është përmirësimi i kushteve të jetesës në Kosovë duke ofruar një qasje ndaj shërbimeve të qëndrueshme financiare për mikro-ndërmarrje dhe ndërmarrje të vogla.

Vlerë kryesore e AfKs është ofrimi i shansave të barabarta për të gjithë aplikuesit pa marrë parasyshë përkatësinë etnike apo gjinore. AFK-ja është e përcaktuar për transparencë, sinqeritet, integritet, kompetencë, fleksibilitet dhe mençuri.

Donacionet

SHËNDETËSI
45%
MIRËQENIE SOCIALE
26%
EDUKIM
21%
KULTURË & SPORT
8%

Shërbime për Klient

Ju lutemi kompletoni saktë këtë aplikacion për punë, duke dhënë sa më shumë detale për aftësitë e juaja dhe eksperiencën e cila ndërlidhet me këtë aplikim për punë. Përzgjedhja preliminare do të bëhet duke u bazuar në informatat e marra ngy ky aplikacion. Dokumentacioni i dorëzuar në AFK nuk do të kthehet.

Bordi i Drejtorëve


Edmond Beqiri

Kryetar i bordit të Drejtorëve

Mehrije Hoti

Anëtare e Bordit
Kryetare e komisionit të Riskut

Skender Kandic

Sekretar i Bordit
Kryetar i komisionit të Auditit

Beth de Hamel

Anëtare e Bordit

Joshua Link

Anëtar i Bordit

Menaxhmenti i lartë


Vahdet Anadolli

Drejtor Ekzekutiv

Mehribane Shala

Udhëheqëse e Departamentit
të Financvave

Iliriana Gashi

Udhëheqëse e Departamentit
të Burimeve Njerëzore

Xhevdet Spahija

Udhëheqës i Departamentit
të Operatives

Mentor Muhaxheri

Udhëheqës i Departamentit
të Riskut Kreditor