• Kushtet themelore: Klienti potencial duhet të jetë i punësuar dhe të ketë të ardhura të rregullta mujore apo të ketë biznes aktiv.
  • Qellimi i kredisë: Regjistrimi i automjetit
  • Shuma e kredisë: Maksumum 500€
  • Norma efektive e interesit: 12.57%
  • Pagesa administrative: 0.00%
  • Afati i kthimit: 12 muaj
  • Periudha e pritjes: Nuk ka periudhë të pritjes
  • Siguria e kredisë: Si kolateral merret automjeti i cili do të regjistrohet, pronësia e të cilit dëshmohet me anë të dokumentacionit përcjellës.
Na ndiqni në: